Wstęp | Część I - Streszczenie | Część I  - Pełny tekst | Część II - Streszczenie | Część II - Pełny tekst


Część II Sprawozdania z działalności RIO
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2001 roku
 << | >>


 

2.2. Wykonanie budżetów przez gminy

 

2.2.1. Dochody

Wykonanie planu dochodów

Dynamika i struktura dochodów

Dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

2.2.2. Wydatki

Wykonanie planu wydatków

Dynamika i struktura wydatków

Wydatki na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca

2.2.3.  Wyniki budżetów oraz zobowiązania gmin

2.2.4.  Podsumowanie

 

 

Zmiany przepisów prawnych mające wpływ na gospodarkę finansową gmin omówione zostały we Wprowadzeniu do części II Sprawozdania ... .

W 2001 r. nie nastąpiły istotne zmiany przepisów prawa zmieniające źródła dochodów gmin. W budżetach gmin w 2001 r. pojawiło się wprawdzie nowe źródło dochodów - podatek od czynności cywilnoprawnych - nie mniej jednak nie wpłynęło ono na wzrost dochodów własnych gmin, ponieważ przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są czynności cywilnoprawne, które w latach poprzednich objęte były opłatą skarbową. W stosunku do roku 2000 nie uległ zmianie zakres i przedmiot opodatkowania w pozostałych podatkach stanowiących dochód gminy. Zmianie uległy średnie ceny skupu żyta oraz sprzedaży drewna, stanowiące podstawę określenia stawek podatku rolnego i leśnego. Cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały wzrosła o 3,8%, natomiast cena sprzedaży drewna uległa obniżeniu o 1,4%.

Dochody gmin z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły, podobnie jak w latach ubiegłych 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Jedynie dla gmin górniczych od 2001 r. podwyższono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych do 32,6%. Środki z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywane były według dotychczasowych zasad.

Podobnie jak w roku poprzednim, istotnym źródłem dochodów gmin były dotacje celowe z budżetu państwa i z funduszy celowych.

W 2001 r. w budżetach gmin po raz pierwszy wystąpiły środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

 

 

2.2.1. Dochody

 

Wykonanie planu dochodów

Zaplanowane w kwocie 38 262 064 tys. zł dochody gmin zrealizowane zostały w wysokości 37 286 884 tys. zł, co stanowi 97,5% planu wynikającego z uchwał budżetowych.

 

Dochody budżetów gmin w 2001 r. (w tys. zł)

Gminy

Wykonanie 2000 r.

Rok 2001

% wykonania (4:3)

Dynamika
(2000 = 100%)

Plan

Wykonanie

nominalna

realna

1

2

3

4

5

6

7

ogółem

34 583 801

38 262 064

37 286 884

97,5

107,8

102,3

miejskie

7 261 236

8 053 966

7 891 272

98,0

108,7

103,2

miasta Warszawy

4 880 242

5 328 860

5 097 668

95,7

104,5

99,0

miejsko-wiejskie

9 751 060

10 928 379

10 651 101

97,5

109,2

103,7

wiejskie

12 691 262

13 950 859

13 646 843

97,8

107,5

102,0

 

W układzie terytorialnym w poszczególnych typach gmin realizacja planowanych dochodów przebiegała na podobnym poziomie (tabela 2.2.1.). Największy wskaźnik wykonania planu dochodów budżetowych odnotowano w gminach miejskich 98%, zaś najniższy w gminach miejsko-wiejskich 97,5%. Znacznie większe zróżnicowanie stopnia wykonania planu wystąpiło w przekroju terytorialnym, wahając się od 93,5% w gminach miejskich województwa świętokrzyskiego do 101,9% w gminach miejskich województwa pomorskiego.

 

Dynamika i struktura dochodów

Nominalne dochody budżetowe gmin były wyższe o 7,8% od zrealizowanych w 2000 roku. Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji realny wzrost wyniósł 2,3%. Jedynie miasto Warszawa osiągnęło o 1% niższe realne dochody. W poszczególnych typach gmin dynamika wzrostu dochodów była na poziomie od 2% do 3,7%.Wystąpiło duże zróżnicowanie osiągniętych dochodów budżetowych w układzie województw (tabela 2.2.2.). Najwyższy realny ich wzrost zanotowano w województwie śląskim - 8,1%, natomiast gminy województwa dolnośląskiego zrealizowały dochody budżetowe o 1,5% niższe niż w 2000 roku.

Struktura uzyskanych przez gminy w 2001 r. dochodów budżetowych ukształtowała się następująco: 52,1% - dochody własne, 36,2% - subwencja ogólna, 11,7% - dotacje celowe (tabela 2.2.3.). W porównaniu z rokiem 2000 realne dochody własne we wszystkich typach gmin wzrosły w przedziale 1,2%-3,1%, otrzymana subwencja była wyższa o 8,7% - 13,6%, natomiast dotacje celowe były niższe o 9,8% - 10,9%. Jedynie w gminach wiejskich otrzymane dotacje były o 21,1% niższe niż w roku poprzednim. Struktura dochodów była zróżnicowana w skali kraju. Najwyższy udział dochodów własnych osiągnęły gminy województwa mazowieckiego - 66,8%, a najniższy 37,1% województwa podlaskiego.

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wg typów gmin

Wyszczególnienie

Gminy

miejskie

miejsko-wiejskie

wiejskie

Udział w %

średni dla typu

59,1

49,5

39,9

minimalny

28,3

16,1

13,3

maksymalny

83,4

80,9

91,4

odsetek gmin powyżej średniej krajowej

67,8

26,0

11,6

odsetek gmin powyżej średniej dla typu

40,1

33,3

35,1

 

Wśród gmin miejskich 164 jednostki zrealizowały dochody własne wyższe od średnich w kraju, natomiast 97 gmin osiągnęło dochody własne wyższe od średnich w danym typie jednostek. W gminach miejsko-wiejskich ilości te wyniosły odpowiednio 150 i 192 jednostki. Tylko 185 gmin wiejskich wykonało dochody własne wyższe od średnich w kraju (52,1%), a 560 jednostek - wyższe od średnich w tym typie gmin (39,9%). Głównym źródłem dochodów własnych gmin były wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym. Stanowiły one odpowiednio 22,2% oraz 14,7% zrealizowanych dochodów ogółem. Udział podatku dochodowego w dochodach zrealizowanych przez gminy był bardzo zróżnicowany w poszczególnych województwach. Najwyższy (21,6%) zanotowano w województwie mazowieckim, a najniższy (8,3%) w województwie podlaskim.

Dochody gmin z tytułu dotacji celowych kształtowały się na zbliżonym poziomie dla wszystkich typów gmin. Analiza tego źródła dochodów w układzie terytorialnym pozwala zauważyć, że najwyższy udział dotacji celowych w zrealizowanych dochodach - 15,3%, wystąpił w województwie podlaskim, natomiast w województwie śląskim dotacje celowe stanowiły tylko 8% wszystkich dochodów gmin.

 

Udział dotacji celowych w dochodach ogółem wg typów gmin

Wyszczególnienie

Gminy

miejskie

miejsko-wiejskie

wiejskie

Udział w %

średni dla typu

11,0

12,2

11,8

minimalny

2,5

2,6

0,4

maksymalny

43,0

44,7

55,3

odsetek gmin powyżej średniej krajowej

43,8

57,1

52,2

odsetek gmin powyżej średniej dla typu

50,0

54,0

51,0

 

Udział otrzymanych dotacji celowych w dochodach ogółem w poszczególnych typach gmin był dość mocno zróżnicowany. Różnice między wartościami minimalnymi i maksymalnymi wyniosły 40%-55%. Pomimo tak znacznego zróżnicowania w każdym typie gmin około połowa z nich osiągnęła dochody z tytułu dotacji celowych wyższe od średnich w danym typie. Wśród otrzymanych dotacji celowych najwyższy udział miały dotacje celowe na zadania zlecone (7,1% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne (2,8%), a dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jst oraz przekazane z funduszy celowych od 0,2% do 1%. Otrzymane przez gminy dotacje na własne zadania inwestycyjne stanowiły w roku 2001 zaledwie 1,2% wszystkich dochodów.

W związku z wystąpieniem w lipcu 2001 r. powodzi, gminy otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na usuwanie jej skutków. Środki te stanowiły 17,8% kwoty przekazanych dotacji na realizację zadań własnych gmin. Najwięcej środków trafiło do gmin województw: małopolskiego 33,6%, dolnośląskiego - 20,6% i świętokrzyskiego - 16,2%. Przekazane z budżetu państwa dotacje w 42,7% przeznaczone były na remonty dróg, a 21,5% przeznaczono na pomoc powodzianom.

Udział subwencji ogólnej w dochodach gmin był wyraźnie zróżnicowany w poszczególnych typach gmin oraz w układzie terytorialnym. W gminach województwa podkarpackiego subwencja ogólna stanowiła średnio 49,6% dochodów ogółem gmin, podczas gdy w gminach województwa mazowieckiego odsetek ten wyniósł 22,4%.

 

Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem wg typów gmin

Wyszczególnienie

Gminy

miejskie

miejsko-wiejskie

wiejskie

Udział w %

średni dla typu

29,9

38,4

48,3

minimalny

12,4

15,2

8,3

maksymalny

60,0

68,2

74,5

odsetek gmin powyżej średniej krajowej

22,7

71,4

88,2

odsetek gmin powyżej średniej dla typu

59,1

61,5

61,5

 

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyższe od średnich w kraju osiągnęło 55 gmin miejskich, 411 gmin miejsko-wiejskich i aż 1 407 gmin wiejskich. Liczba gmin, które osiągnęły dochody wyższe od średniej w danym typie wynosiła odpowiednio: 143, 354, 981.

 

Dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca

W roku 2001 średni poziom dochodów budżetowych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 1 371 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 99 zł.

 

Poziom i dynamika dochodów ogółem gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2000 i 2001 (w zł)

Gminy

2000

2001

Różnica 3-2

Dynamika
(2000 = 100%)

nominalna

realna

1

2

3

4

5

6

ogółem

1 272

1 371

99

107,8

102,3

miejskie

1 157

1 277

120

110,4

104,9

miasta Warszawy

3 024

3 167

143

104,7

99,2

miejsko-wiejskie

1 148

1 248

100

108,7

103,2

wiejskie

1 176

1 266

90

107,7

102,2

 

We wszystkich typach gmin poza Warszawą nastąpił realny wzrost dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca średnio o 2,3%. Najwyższe dochody na mieszkańca osiągnęły gminy województwa mazowieckiego 1 939 zł, natomiast najniższe wystąpiły w województwie świętokrzyskim 1 167 zł (tabela 2.2.4). Tylko 20% wszystkich gmin zrealizowało dochody na jednego mieszkańca wyższe od średnich w kraju.

 

Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca według typów gmin w 2001 roku

Wyszczególnienie

 

Gminy

miejskie

miejsko-wiejskie

wiejskie

Dochody na jednego mieszkańca w zł

średnie dla typu

1 277,5

1 247,9

1 266,2

minimalne

926,4

858,9

843,0

maksymalne

3 670,0

4 049,6

4 929,5

odsetek gmin powyżej średniej krajowej

27,3

17,9

19,8

odsetek gmin powyżej średniej dla typu

42,6

35,4

32,6

 

Największe różnice między wartościami najwyższymi i najniższymi wystąpiły w gminach miejsko-wiejskich 3 190,7 zł oraz w gminach wiejskich 4 086,5 zł. Wśród gmin miejskich 103 jednostki zrealizowały dochody wyższe od średniej w danym typie. Liczba ta dla gmin miejsko-wiejskich wyniosła 204, a dla gmin wiejskich 520.

 

Dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęły w 2001 r. wartość 714 zł i były wyższe od zrealizowanych w roku poprzednim o 46 zł.

W roku 2001 nastąpił niewielki wzrost dochodów własnych na mieszkańca we wszystkich typach gmin. Realny wzrost wahał się na poziomie 1,6% - 3,3%. Tylko miasto Warszawa zanotowało niższe dochody własne na mieszkańca o 1,5% w stosunku do roku 2000. Najwyższe dochody własne zrealizowały gminy województwa mazowieckiego - 1 296 zł i były one wyższe o 82% od średnich w kraju. Najniższe wystąpiły w województwie lubelskim - 432 zł i były o 39% niższe od średnich w kraju (tabela 2.2.4.).

 

Poziom i dynamika dochodów własnych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2000 i 2001 (w zł)

Gminy

2000

2001

Różnica 3-2

Dynamika
 (2000 = 100%)

nominalna

realna

1

2

3

4

5

6

ogółem

668

714

46

106,9

101,4

miejskie

697

755

58

108,3

102,8

miasta Warszawy

2 410

2 506

96

104,0

98,5

miejsko-wiejskie

576

617

41

107,1

101,6

wiejskie

464

505

41

108,8

103,3

 

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego w przeliczeniu na mieszkańca tylko w województwach mazowieckim i śląskim były wyższe od średnich w kraju, natomiast województwa: lubelskie i podlaskie mają dochody z tego tytułu o około 59% niższe od średnich w kraju (tabela 2.2.4.). Różnice między poziomem maksymalnym i minimalnym wpływów z podatków i opłat oraz udziałów w dochodach budżetu państwa w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich typach gmin były wysokie. Dla gmin miejskich wyniosły odpowiednio 1 645 zł i 1 044 zł, w gminach miejsko-wiejskich wyniosły odpowiednio 2 065 zł i 784 zł, natomiast dla gmin wiejskich 2 482 zł i 783 zł.

Średnie wpływy gmin z tytułu dotacji celowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w 2001 r. 161 zł i były niższe od osiągniętych w roku poprzednim o 14 zł, natomiast dotacje na inwestycje pozostały na nie zmienionym poziomie.

 

Poziom i dynamika dotacji celowych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2000 i 2001

Gminy

Dotacje celowe w zł

Dynamika (2000=100%)

ogółem

w tym na inwestycje

Wskaźniki nominalne

Wskaźniki realne

2000

2001

2000

2001

ogółem

inwestycyjne

ogółem

inwestycyjne

ogółem

175

161

29

29

92,0

100,0

86,5

94,5

miejskie

144

140

18

19

97,2

105,6

91,7

100,1

miasta Warszawy

348

368

100

106

105,7

106,0

100,2

100,5

miejsko-wiejskie

161

152

22

25

94,4

113,6

88,9

108,1

wiejskie

177

150

30

27

84,7

90,0

79,2

84,5

 

Dotacje celowe ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymane przez gminy w 2001 r. były realnie o 13,5% niższe, a dotacje na inwestycje o 5,5% niższe niż w roku poprzednim. Najwyższe dochody z tytułu dotacji osiągnęły gminy województwa mazowieckiego - 210 zł i były one o 30% wyższe od średnich w kraju, natomiast najniższe uzyskały gminy województwa śląskiego - 104 zł i były one o 35% niższe od średnich w kraju. Z dotacji celowych na inwestycje najwięcej na mieszkańca przypada w województwie podlaskim - 54 zł, a najmniej - 11 zł w gminach województwa łódzkiego.

Dochody gmin z tytułu subwencji ogólnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca były w 2001 r. średnio o 68 zł wyższe od ubiegłorocznych. Realnie wzrosły o 10,4%.

 

Poziom i dynamika subwencji ogólnej gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2000 i 2001 (w zł)

Gminy

2000

2001

Różnica 3-2

Dynamika
(2000 = 100%)

 

 

 

 

nominalna

realna

1

2

3

4

5

6

ogółem

429

497

68

115,9

110,4

miejskie

316

382

66

120,9

115,4

miasta Warszawy

266

293

27

110,2

104,7

miejsko-wiejskie

411

479

68

116,5

111,0

wiejskie

534

611

77

114,4

108,9

 

Najwyższe wpływy z tytułu subwencji ogólnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 594 zł osiągnęły gminy województwa podkarpackiego i były one o 20% wyższe od średnich w kraju. Najniższy poziom (424 zł) zrealizowały gminy województwa dolnośląskiego; był on o 15% niższy od średnich w kraju. Co druga gmina w kraju zrealizowała dochody wyższe od wartości średniej (497 zł).

 

Dochody budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2001 r. (w zł)

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

Gminy korzystają z ustawowych uprawnień do podejmowania uchwał w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych. W 2001 r. gminy wiejskie osiągnęły z tego powodu niższe o 8,4% dochody własne. W gminach miejsko-wiejskich odsetek ten wyniósł 6,3%. Wydając decyzje w sprawie odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz zaniechania poboru podatków gminy zrezygnowały z 2,4% dochodów własnych. Najwięcej straciły gminy miejsko-wiejskie 3,3% dochodów.

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w 2001 roku

Gminy

Skutki łącznie w tys. zł

z tego

Relacje skutków do dochodów własnych w %

obniżenie górnych stawek

udzielone ulgi, itd.

łącznie

obniżenie stawek

udzielone ulgi

2000

2001

2000

2001

2000

2001

ogółem

1 391 500

929 921

461 579

6,1

7,2

4,0

4,8

2,1

2,4

miejskie

254 047

135 981

118 066

5,3

5,4

2,6

2,9

2,7

2,5

miasta Warszawy

13 355

4 827

8 528

0,4

0,3

0,1

0,1

0,3

0,2

miejsko-wiejskie

506 946

331 819

175 128

8,0

9,6

5,3

6,3

2,7

3,3

wiejskie

617 152

457 294

159 858

9,4

11,3

6,9

8,4

2,5

2,9

 

Zróżnicowanie, jakie występuje w zależności od typu gminy, utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, co świadczy o tym, że gminy bardzo ostrożnie podchodzą do obniżania górnych stawek podatkowych oraz udzielania ulg, odroczeń, umorzeń, itp. Należy jednakże zauważyć, że w gminach wiejskich nastąpił w 2001 r. znaczący wzrost (o 1,9 punktu procentowego) relacji skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków i udzielonych ulg do dochodów własnych. Na powyższą relację miały wpływ głównie obniżenia górnych stawek w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości.

 

 

2.2.2. Wydatki

 

Wykonanie planu wydatków

Zaplanowane w kwocie 41 310 693 tys. zł wydatki budżetowe gmin zrealizowane zostały w wysokości 38 567 971 tys. zł, co stanowi 93,4%. We wszystkich typach gmin, za wyjątkiem gmin miasta Warszawy, realizacja planu wydatków była na podobnym poziomie. W gminach miasta Warszawy wykonano zaledwie 89,0% planowanych wydatków. Zaistniała więc sytuacja analogiczna do 2000 roku. W gminach poszczególnych województw stopień realizacji planu wydatków był zróżnicowany: od 90,8% w gminach województwa mazowieckiego do 96% w gminach województwa pomorskiego (tabela 2.2.1.).

 

Wydatki budżetowe ogółem według typów gmin w latach 2000 i 2001

Gminy

2000 wykonanie w tys. zł

2001

% wykonania (4:3)

Dynamika
(2000 = 100%)

plan w tys. zł

wykonanie w tys. zł

nominalna

realna

1

2

3

4

5

6

7

Ogółem

36 210 759

41 310 693

38 567 971

93,4

106,5

101,0

miejskie

7 669 143

8 531 584

8 073 431

94,6

105,3

99,8

miasta Warszawy

5 269 320

6 315 243

5 621 933

89,0

106,7

101,2

miejsko-wiejskie

10 190 695

11 631 084

10 964 742

94,3

107,6

102,1

wiejskie

13 081 602

14 832 782

13 907 865

93,8

106,3

100,8

 

Wydatki majątkowe gmin zostały wykonane w 84,7%, a więc o 3,7 punktu procentowego mniej niż w 2000 roku.

Realizacja planu wydatków bieżących na poziomie 95,7% była o 0,5 punktu procentowego niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spadek stopnia wykonania planu nastąpił w zakresie każdego z rodzajów wydatków bieżących.

 

Poziom i dynamika wydatków gmin w latach 2000 i 2001

Rodzaj wydatków

2000

2001

Dynamika wykonania (2000 = 100%)

 

plan w tys. zł

wykonanie w tys. zł

% wyk. planu

plan w tys. zł

wykonanie w tys. zł

% wyk. planu

nomi- nalna

realna

Wydatki ogółem, z tego:

38 327 928

36 210 759

94,5

41 310 693

38 567 971

93,4

106,5

101,0

- wydatki majątkowe

8 530 391

7 543 899

88,4

8 820 207

7 467 945

84,7

99,0

93,5

- w tym: wydatki na inwestycje

8 430 934

7 453 580

88,4

8 705 026

7 363 244

84,6

98,8

93,3

- wydatki bieżące, z tego:

29 797 538

28 666 860

96,2

32 490 486

31 100 025

95,7

108,5

103,0

- wydatki na wynagrodzenia

12 567 413

12 408 111

98,7

13 315 123

13 082 551

98,3

105,4

99,9

- w tym: wynagrodzenia osobowe

11 703 138

11 555 460

98,7

12 314 489

12 096 506

98,2

104,7

99,2

- pochodne od wynagrodzeń

2 623 053

2 544 178

97,0

2 858 931

2 755 550

96,4

108,3

102,8

- dotacje

2 030 386

1 989 273

98,0

2 694 466

2 617 660

97,1

131,6

126,1

- wydatki na obsługę długu

288 649

268 337

93,0

493 855

419 132

84,9

156,2

150,7

- z tytułu udzielania poręczeń

18 576

6 773

36,5

18 941

5 056

26,7

74,6

69,1

- pozostałe wydatki

12 269 460

11 450 188

93,3

13 109 170

12 220 076

93,2

106,7

101,2

 

Dynamika i struktura wydatków

Tempo wzrostu wydatków w 2001 r. wyniosło 6,5% i było niższe niż w roku ubiegłym o 3,8 punktu. Realnie wydatki gmin wzrosły tylko o 1%, zaś w gminach miejskich były nawet niższe o 0,2 punktu procentowego od zrealizowanych w roku ubiegłym.

Nominalnie w gminach wszystkich województw nastąpił wzrost wydatków budżetowych. Realnie w gminach województw: dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego nastąpił spadek wykonanych wydatków - odpowiednio o 3,8%, 3,4%, 0,6% (tabela 2.2.2.).

 

 

W porównaniu z 2000 rokiem nastąpiły niekorzystne zmiany w strukturze wydatków budżetowych gmin. Udział wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i wykonywaniem zadań bieżących w wydatkach ogółem wzrósł z 79,2 do 80,6%. Tym samym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem gmin spadł z 20,8% do 19,4%, w tym inwestycyjnych z 20,6% do 19,1%.

 

Struktura wydatków ogółem gmin w latach 2000 i 2001 (w %)

Gminy

Struktura w %

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące ogółem

w tym na wynagrodzenia
i pochodne

Wydatki majątkowe ogółem

w tym inwestycyjne

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

ogółem, z tego:

100

79,2

80,6

41,3

41,1

20,8

19,4

20,6

19,1

miejskie

100

81,1

83,2

40,2

40,7

18,9

16,8

18,1

15,9

miasta Warszawy

100

68,1

71,1

21,9

22,3

31,9

28,9

31,8

28,6

miejsko-wiejskie

100

81,7

82,6

44,0

43,7

18,3

17,4

18,1

17,2

wiejskie

100

80,5

81,4

47,6

46,7

19,5

18,6

19,5

18,5

 

We wszystkich typach gmin nastąpił wzrost udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków ogółem. Najwyższy wskaźnik odnotowano w gminach miejskich 83,2% (tabela 2.2.3.).

 

Struktura wydatków bieżących gmin w latach 2000 i 2001 (w %)

Gminy

Struktura w %

Wydatki bieżące ogółem

wynagrodzenia i pochodne

dotacje

obsługa długu

pozostałe

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

ogółem, z tego:

100

52,2

50,9

6,9

8,4

0,9

1,4

40,0

39,3

miejskie

100

49,5

48,9

9,8

10,5

1,2

1,9

39,5

38,7

miasta Warszawy

100

32,3

31,3

14,6

20,3

1,0

1,3

52,1

47,1

miejsko-wiejskie

100

53,9

53,0

6,5

7,0

1,0

1,5

38,6

38,5

wiejskie

100

59,1

57,4

3,0

4,1

0,7

1,0

37,2

37,5

 

Nieco ponad połowa wydatków bieżących gmin przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych (57,4% w gminach wiejskich, 53,0% w gminach miejsko-wiejskich, 48,9% w gminach miejskich, 31,3% w gminach miasta Warszawy). Kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 5,9% w stosunku do poprzedniego roku (realnie o 0,3%).

Wyższą dynamikę osiągnęły wydatki gmin w formie dotacji z budżetu przekazywanych własnym jednostkom organizacyjnym i podmiotom realizującym zadania gmin. Wzrosły one o 31,6%. Największy wzrost zanotowano w gminach miasta Warszawy o 55,1%, w gminach wiejskich wydatkowano na dotacje o 45,3% więcej niż w roku ubiegłym, w gminach miejsko-wiejskich o 18,9%, a w gminach miejskich o 15,5%. Dotacje stanowiły 8,4% wydatków bieżących gmin (6,9% w 2000 r.).

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (m. in. dla stowarzyszeń, szkół niepublicznych, fundacji), stanowiły 1,1% wydatków bieżących gmin ogółem. W gminach miasta Warszawy wskaźnik ten wyniósł 2,1%, w gminach miejskich 1,7%, w gminach miejsko-wiejskich 0,9%, w gminach wiejskich 0,7%.

Wydatki gmin związane z obsługą długu wzrosły o 56,2% w stosunku do poprzedniego roku i stanowiły 1,4% wydatków bieżących gmin. Wiąże się to m. in. z kosztami obsługi pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację wydatków znowelizowanej Karty Nauczyciela. Wydatki gmin z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji wyniosły 5 055 tys. zł i w skali kraju były znikome (0,01% wydatków ogółem gmin).

Mimo wzrostu o 6,5% wydatków budżetowych ogółem wydatki majątkowe zmalały o 1% w stosunku do poprzedniego roku - realnie zmalały o 6,5% (tabela 2.2.2.).

W wydatkach majątkowych przeważającą część stanowią wydatki inwestycyjne (98,6%). Gminy planowały w 2001 r. o 16,8% większe niż wykonane w roku poprzednim wydatki inwestycyjne. Niska realizacja planu w tym zakresie (84,6%) przyczyniła się do spadku wielkości wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2001 r. w stosunku do poprzedniego roku o 1,2% (realnie o 6,7%). Wydatki inwestycyjne zostały ograniczone w gminach miejskich (spadek o 6,6%), a także w gminach miasta Warszawy (o 3,8%). W gminach miejsko-wiejskich i wiejskich nominalnie nastąpił niewielki wzrost tych wydatków (odpowiednio o 2,5% i 1,3%), ale realnie wydatki te również zmalały (odpowiednio o 3% i 4,2%). Największy spadek nastąpił w gminach województwa zachodniopomorskiego - o 19,6% (w gminach miejskich o 40,1%) oraz dolnośląskiego - o 15,3% (w gminach miejskich o 32,2%).

W ostatnich latach systematycznie malał udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gmin. W 2001 r. tendencja spadkowa została utrzymana - udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem zmalał z 20,6% w 2000 r. do 19,1% w 2001 r. (o 1,5 punktu procentowego). Największy spadek nastąpił w gminach województwa zachodniopomorskiego (o 4,1 punktu) oraz w gminach województwa dolnośląskiego (o 3,7 punktu procentowego) (tabela 2.2.3.).

Istnieją gminy (6), które w 2001 r. przeznaczyły ze swojego budżetu więcej środków na realizację zadań inwestycyjnych niż bieżących (maksimum 63,3% wydatków ogółem). Malejący udział wydatków inwestycyjnych niewątpliwie wskazuje na pogarszającą się sytuację finansową gmin.

 

Wydatki na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom wyniosły 2 635 262 tys. zł i stanowiły 6,8% wydatków gmin.

Nieco ponad 1% wydatków ogółem stanowiły wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- z organami administracji rządowej w kwocie 67 387 tys. zł,
-
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 364 839 tys. zł.

Największą część wydatków, tj. 92,1% gminy przeznaczały na realizację zadań własnych. Około 4% tych wydatków (1 301 922 tys. zł) zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i z funduszy celowych.

W 2001 r. otrzymane przez gminy środki w kwocie 184 355 tys. zł (w tym w większości w formie dotacji celowych) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozwoliły sfinansować 52,7% wydatków na ten cel. Wydatki te wyniosły 239 971 tys. zł i stanowiły 0,6% wydatków budżetowych ogółem (gminy województw świętokrzyskiego i małopolskiego przeznaczyły na ten cel 3% wydatków budżetowych ogółem, gminy województwa dolnośląskiego 1,7%, podkarpackiego 1,1%). Największą kwotę pochłonęło usuwanie skutków klęsk żywiołowych w następujących działach: transport i łączność (42,7% tych wydatków), pomoc społeczna (16,1%) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15,2%).

 

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Największą część wydatków budżetowych ogółem gminy przeznaczają na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą - 42,6%, na administrację publiczną - 12,1%, transport i łączność - 11,0% oraz opiekę społeczną - 10,7%.

W strukturze wydatków inwestycyjnych gmin ogółem największe środki angażowane były na zadania realizowane w transporcie i łączności (27,5% wydatków na inwestycje), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (24,7%), oświatę i wychowanie (23,3%), rolnictwo i łowiectwo (9,3%) oraz na gospodarkę mieszkaniową (4,2%).

 

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej gmin według typów w 2001 roku

Działy klasyfikacji budżetowej

Struktura wydatków ogółem w %

Struktura wydatków inwestycyjnych w %

gminy

gminy

ogółem

miejskie

miasta Warszawy

miejsko-wiejskie

wiejskie

ogółem

miejskie

miasta Warszawy

miejsko-wiejskie

wiejskie

Razem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Oświata i wychowanie

42,6

39,8

20,1

46,3

50,4

23,3

14,2

5,3

28,1

35,5

Administracja publiczna

12,1

11,4

8,3

12,0

14,1

1,6

2,1

1,6

1,4

1,6

Transport i łączność

11,0

6,5

44,3

4,4

5,2

27,5

20,2

73,9

12,0

13,6

Opieka społeczna

10,7

14,0

4,6

12,5

9,8

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

Gosp. komun. i ochrona środowiska

8,6

11,1

4,7

10,4

7,4

24,7

35,9

7,4

36,0

21,7

Gospodarka mieszkaniowa

2,9

4,7

5,6

2,4

1,2

4,2

9,7

4,1

4,2

1,4

Rolnictwo i łowiectwo

2,1

0,1

0,0

1,8

4,3

9,3

0,3

0,0

9,0

20,0

Kultura fizyczna i sport

1,8

3,2

1,4

2,0

0,9

3,7

8,3

2,4

4,4

1,8

Pozostałe

8,3

9,1

11,0

8,2

6,9

5,4

9,0

5,2

4,7

4,3

 

 

Wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca

W 2001 r. wydatki budżetowe wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły średnio 1 418 zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 86 zł (tabela 2.2.5.). Poza gminami miasta Warszawy (3 492 zł) w poszczególnych typach gmin przeciętnie wydatki te kształtowały się na poziomie: 1 307 zł w gminach miejskich, 1 285 zł w gminach miejsko-wiejskich, 1 290 zł w gminach wiejskich.

 

W układzie terytorialnym występuje duże zróżnicowanie wydatków budżetowych. Największe wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca ponosiły gminy następujących województw: mazowieckiego 2 088 zł, dolnośląskiego 1 393 zł, zachodniopomorskiego 1 391 zł, pomorskiego 1 374 zł i lubuskiego 1 339 zł. Gminy pozostałych województw wydały od 1 177 zł lubelskie, do 1 312 zł wielkopolskie.

W porównaniu do 2000 r. zmalał o 1 punkt procentowy odsetek gmin, które zrealizowały wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyższe od średniej w kraju.

Odsetek gmin miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich, które na wydatki budżetowe ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca przeznaczyły więcej środków niż przeciętnie w kraju wynosi odpowiednio: 29,3%, 18,6%, 19,6%.

Wydatki bieżące stanowiły podstawową część wydatków i osiągnęły wysokość 1 143 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wzrosły o 88 zł w stosunku do 2000 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 32 zł i wyniosły 582 zł. Największy wzrost zanotowano w gminach miasta Warszawy o 62 zł, w gminach miejskich o 41 zł.

Wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca związane z realizacją zadań inwestycyjnych wyniosły średnio 271 zł i zmalały w stosunku do poprzedniego roku o 3 zł. Wydatki gmin miasta Warszawy były 3,7-krotnie większe od średniej i wyniosły 1 000 zł (spadek o 37 zł w stosunku do 2000 r.), natomiast gminy miejskie wydały średnio 208 zł (spadek o 14 zł), gminy miejsko-wiejskie 221 zł (wzrost o 4 zł), a gminy wiejskie 239 zł (wzrost o 3 zł).

Odsetek gmin miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich, które na wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca przeznaczyły więcej środków niż przeciętnie w kraju wynosi odpowiednio: 25,2%, 27,4%, 27,8%.

Największe wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca zrealizowały gminy województw: mazowieckiego - 529 zł, dolnośląskiego - 260 zł i pomorskiego - 256 zł; najmniejsze - gminy województw: opolskiego - 166 zł, lubelskiego - 176 zł, warmińsko-mazurskiego - 200 zł, małopolskiego - 205 zł.

 

 

2.2.3.  Wyniki budżetów oraz zobowiązania gmin

 

Wynik budżetu jest to różnica między dochodami i wydatkami. Jeżeli jest liczbą dodat­nią stanowi nadwyżkę, a jeżeli liczbą ujemną - deficyt budżetu. W uchwałach budżetowych gminy wskazują źródła pokrycia deficytu budżetowego (przychody gmin) oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej (rozchody gmin).

W 2001 r. w każdym typie gmin wszystkich województw zaplanowano per saldo deficyt w kwocie 3 048 628 tys. zł, który stanowił 8% planowanych dochodów. Przy realizacji dochodów na poziomie średnim 98% i niskiej realizacji wydatków na poziomie 93%, deficyt na koniec roku wyniósł 1 281 086 tys. zł i stanowił 3,4% w relacji do dochodów. Z tabeli 2.2.1. wynika, że część gmin osiągnęła per saldo nadwyżkę budżetową, a nie deficyt jak planowała.

 

Wyniki budżetów gmin w latach 2000 i 2001

Wyszczególnienie

2000

2001

Liczba gmin

Kwota 
w tys. zł

Liczba gmin

Kwota
w tys. zł

Wynik budżetu (+/-)

2 425

-1 629 958

2 425

-1 281 086

nadwyżka (+)

731

300 921

1 010

616 696

deficyt (-)

1 694

-1 927 880

1 415

-1 897 782

udział gmin z deficytem w liczbie gmin ogółem (%)

69,8

x

58,3

x

 

W 2001 r. można zauważyć spadek liczby gmin z deficytem budżetowym o 16,5% i kwoty deficytu o 1,6% w stosunku do roku ubiegłego. Liczba gmin z nadwyżką budżetową wzrosła o 32,2%, a kwota nadwyżki o 104,9% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Wyniki budżetów gmin i ich struktura w 2001 roku

 

Gminy

Nadwyżka

Deficyt

 Liczba gmin

Struktura  %

Kwota     tys. zł

Struktura  %

Liczba gmin

Struktura %

Kwota   tys. zł

Struktura        %

 Ogółem

1 010

100

616 696

100

1 415

100

1 897 782

100

 miejskie

98

9,7

128 361

20,8

144

10,2

310 520

16,4

 miasta Warszawy

6

0,6

49 271

8,0

6

0,4

573 536

30,2

 miejsko-wiejskie

205

20,3

142 141

23,1

371

26,2

455 782

24,0

 wiejskie

701

69,4

296 923

48,1

894

63,2

557 945

29,4

 

Nadwyżkę i deficyt osiągnęła największa liczba gmin wiejskich. Zupełnie inny był rozkład w strukturze kwotowej osiągniętych wyników. Prawie połowa zrealizowanej nadwyżki była udziałem gmin wiejskich (69,4% ogółu gmin z nadwyżką). Aż 30,2% kwoty deficytu osiągnęły gminy miasta Warszawy, które stanowiły zaledwie 0,4% gmin z deficy­tem. Natomiast gminy wiejskie, które w strukturze tych gmin stanowiły 63,2%, osiągnęły deficyt zaledwie na poziomie 29,4% deficytu wszystkich gmin na koniec 2001 roku. 

 

Struktura przychodów i rozchodów w poszczególnych typach gmin w 2001 roku (%)

 Wyszczególnienie

Gminy

ogółem

miejskie

miasta Warszawy

miejsko-wiejskie

wiejskie

 Przychody w tym:

 - kredyty i pożyczki

59,6

55,2

63,3

65,1

55,7

 - nadwyżka z lat ubiegłych

15,4

8,3

11,7

7,3

27,8

 - obligacje samorządowe

5,7

14,7

0,0

8,5

2,0

 - wolne środki

17,6

19,9

19,9

18,3

14,4

 Rozchody w tym:

 - spłaty kredytów i pożyczek

77,6

92,3

100,0

89,2

58,4

 - pożyczki udzielone

2,2

2,4

0,0

3,1

1,9

 - lokaty w bankach

17,8

1,1

0,0

3,5

39,0

 - wykup obligacji samorządowych

1,6

2,9

0,0

2,9

0,3

 

Struktura przychodów w poszczególnych typach gmin pokazuje, że kredyty i pożyczki stanowiły dominujące źródło przychodów i oscylowały między 55,2% w gminach miejskich i 65,1% w gminach wiejskich. W gminach miasta Warszawy kredyty i pożyczki stanowiły 63,3% przychodów i ich udział w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 27 punktów procentowych. W pozostałych typach gmin nadwyżka z lat ubiegłych była dopiero trzecim źródłem finansowania deficytu budżetowego. Gminy wskazały wolne środki jako drugie największe źródło przychodów. W poprzednich latach coraz mniej gmin uzyskiwało nadwyżki budżetowe na koniec roku i swoje budżety zasilały kredytami i pożyczkami. Kwoty, które pozostały z niewykorzystanych do końca roku kredytów i pożyczek ponownie wchodzą do budżetu w przychodach jako wolne środki.

Obligacje samorządowe nadal stanowiły znikomą część przychodów - 5,7%. Jedynie gminy miejskie widziały w obligacjach dodatkowe źródło finansowania (14,7% przychodów).

W gminach miasta Warszawy - 100% i w gminach miejskich - 92,3% rozchodów stanowiły spłaty kredytów i pożyczek. W gminach wiejskich na ten cel przeznaczono 58,4% rozchodów, przy czym bardzo wysoki był udział lokat, prawie 40%.

Gminy chcąc realizować swoje zadania muszą bardzo często korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, jakimi są kredyty i pożyczki. Wysoki udział tych źródeł w przychodach gmin świadczy o zaciąganiu zobowiązań finansowych z tego tytułu. Ustawa o finansach publicznych w art. 114 określa górną granicę takiego zadłużenia na poziomie 60% w relacji do dochodów. W skali kraju zadłużenie dla gmin wyniosło średnio 16,8%, najniższe było w gminach wiejskich - 13,6%, a najwyższe w gminach miejskich - 21,4%.W ponad 46% gmin zadłużenie nie przekroczyło 10%, w 25,3% gmin zadłużenie to mieściło się między 10 a 20%. Aż 158 gmin (6,6% wszystkich gmin) przekroczyło granicę 40% zadłużenia. W 21 gminach zadłużenie w stosunku do dochodów było wyższe niż 60%. Przyczyną takiej sytuacji były m. in:

 

Zobowiązania gmin według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie

Stan zobowiązań na 31.12.2000 r.

Stan zobowiązań na 31.12.2001 r.

Gminy ogółem

Struktura w %

kwota 
w tys. zł

struktura w %

kwota 
w tys. zł

struktura   w %

dynamika 
w % 2000=100

gminy miejskie

gminy miasta  W-wy

gminy miejsko-wiejskie

gminy wiejskie

Zobowiązania ogółem, z tego:

5 132 606

100,0

6 251 923

100,0

121,7

100,0

100,0

100,0

100,0

1) emisja papierów wartościowych

271 293

5,3

459 958

7,3

169,5

14,8

0,0

8,6

2,2

2) kredyty i pożyczki

4 279 173

83,4

5 307 109

84,9

124,0

76,3

98,5

82,4

90,2

3) przyjęte depozyty

130 214

2,5

41 388

0,7

31,8

0,8

0,7

0,6

0,5

4) zobowiązania wymagalne

451 926

8,8

443 468

7,1

98,2

8,1

0,8

8,4

7,1

a) jednostek budżetowych w tym z tytułu

377 786

7,4

439 657

7,0

97,3

8,1

0,8

8,4

7,1

     - dostaw towarów i usług

282 581

5,5

318 283

5,1

112,6

6,0

0,6

5,8

5,3

b) udzielonych poręczeń i gwarancji

74 140

1,4

3811

0,1

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrosły o 24% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast nastąpił spadek o 1,8% zobowiązań wymagalnych, w tym głównie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Kwota zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w 2001 r. wzrosła o 69,5%, co spowodowało wzrost udziału tego tytułu dłużnego w strukturze zobowiązań o 2 punkty procentowe.

W relacji do wykonanych w 2001 r. dochodów najbardziej zadłużone były gminy województw: dolnośląskiego - 23,3%, zachodniopomorskiego - 22,1% i wielkopolskiego - 20,2%, a najmniej gminy województw: lubelskiego - 12,1%, śląskiego - 12,7% i lubuskiego - 12,9% (tabela 2.2.7.).

Na koniec 2001 r. gminy wykazały należności w kwocie 2 547 903 zł, co stanowi 6,8% wykonanych dochodów. Aż 98,4% to należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałe należności dotyczą udzielonych pożyczek.

 

 

2.2.4.  Podsumowanie

 

1.       Dochody budżetowe gmin w 2001 r. zostały zrealizowane w kwocie 37 286 884 tys. zł, co stanowiło 97,5% planu. Natomiast plan wydatków wykonano w 93,4%, tj. w wysokości 38 567 971 tys. zł W stosunku do 2000 r. realny wzrost dochodów wyniósł 2,5 punktu procentowego zaś wydatków 1 punkt procentowy.
 

2.       W strukturze dochodów budżetowych dochody własne stanowiły 52,1%, subwencja ogólna 36,2% i dotacje celowe 11,7%. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o 2 punkty procentowe udziału dotacji celowych w dochodach ogółem, natomiast udział subwencji ogólnej wzrósł o 2,5 punktu.
 

3.       W strukturze wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowiły 80,6% (w 2000 r. 79,2%), a wydatki majątkowe 19,4% (20,8% w 2000 r.). Od 1999 r. obserwujemy w gminach realny spadek wydatków inwestycyjnych. W czterech gminach nie planowano w 2001 r. żadnych wydatków inwestycyjnych, natomiast prawie połowa gmin wydatko­wała na inwestycje nie więcej niż 15% ogółu poniesionych wydatków. Najwyższy udział wydatków inwestycyjnych wyniósł 63,3% (odnotowano go w jednej z gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego).
 

4.       Otrzymana z budżetu państwa subwencja ogólna pozwoliła zrealizować 35% wydatków gmin (w roku 2000 - 33,7%). Środki przekazane gminom w formie dotacji sfinansowały 11,3% ogółu wydatków (w 2000 r. 10%). Dotacje na zadania inwestycyjne pokryły 10,8% wydatków inwestycyjnych gmin (17,7% w 2000 r.).
 

5.       Dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w gminach średnio 1 371 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 99 zł. Najmniejszy i największy dochód per capita wystąpił w gminach wiejskich - odpowiednio 843 zł i 4 929 zł. Z kolei wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęły poziom 275 zł - najwyższe zrealizowano na poziomie 2 299 zł w jednej z gmin wiejskich.
 

6.       Najwyższe wydatki ogółem gminy poniosły przy realizacji zadań z zakresu: oświaty i wychowania (42,6% wydatków ogółem), administracji publicznej (12,1%), transportu i łączności (11%), opieki społecznej (10,7%) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (8,6%). Najwyższe nakłady na wydatki majątkowe zrealizowały gminy w działach: transport i łączność (27,2%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,9%) oraz oświata i wychowanie (23%).
 

7.      W roku 2001 gminy planowały deficyt budżetowy w wysokości 3 048 628 tys. zł, co stanowiło 8,2% dochodów. Realizacja budżetów pozwoliła zamknąć rok deficytem w kwocie 1 281 086 tys. zł, stanowiącym 3,4% wykonanych dochodów. Nadal głównym źródłem sfinansowania deficytu były kredyty i pożyczki - 59,6% (w 2000 r. 56,7%). Udział nadwyżki i wolnych środków wyniósł odpowiednio: 15,4% oraz 17,6% (w 2000 roku: 23,2% i 15%).
 

8.   Prawie połowę gmin (1 120) charakteryzuje niski (poniżej 10%) stopień zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów. Określony w ustawie o finansach publicznych dopuszczalny poziom zadłużenia (60%) został przekroczony w 21 jednostkach, natomiast w kolejnych 137 przekroczono granicę 40%.

 

<początek strony>


<< | Strona główna | >>


• Sytuacja jednostek samorządu terytorialnego w 2001 r •
• 1. Uchwalanie budżetu i jego zmiany •
• 2.1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2001 roku •
• 2.2. Wykonanie budżetów przez gminy •
• 2.3. Wykonanie budżetów przez powiaty •
• 2.4. Wykonanie budżetów przez miasta na prawach powiatu •
• 2.5. Wykonanie budżetów przez województwa samorządowe •
• 3. Związki międzygminne •
• 4.1. Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych •
• 4.2. Kontrola wykonywania zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej •
• 4.3. Kontrola wydatkowania środków Państwowego Funduszu Kombatantów •
• 4.4. Kontrola przejęcia mienia Skarbu Państwa przez samorządy województw •
• 4.5. Kontrola gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej •


Wstęp | Część I - Streszczenie | Część I  - Pełny tekst | Część II - Streszczenie | Część II - Pełny tekst