Wstęp | Część I - Streszczenie | Część I - Pełny tekst | Część II - Streszczenie | Część II - Pełny tekst


Część I Sprawozdania z działalności RIO
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2003 roku

>>

 

 

1. Zadania i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych

1.1. Zadania izb

Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej izbami, zgodnie z przepisem art. 171 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Zadania, organizację i zasady działania izb, a także regulacje dotyczące postępowania nadzorczego i kontrolnego określają przepisy ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (zwanej dalej ustawą o rio), zgodnie z którą izby są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów wymienionych w ustawie.

W 2003 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, a wprowadzone zmiany dotyczyły w szczególności spraw związanych ze sprawowanym przez izby nadzorem, rozszerzeniem uprawnień kontrolnych inspektorów kontroli oraz doprecyzowaniem procedur kontrolnych. Wprowadzono 6-letnią kadencję prezesa i pozaetatowych członków kolegium. Zmieniono system wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa oraz etatowych członków kolegium przez przyjęcie tzw. mnożnikowego systemu wynagrodzeń.

Do ustawowych zadań izb należy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, obowiązującą od 29 listopada 2003 r., do zadań izb należy opracowanie analiz i opinii w sprawach określonych ustawami jak również opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej na podstawie wyników działalności nadzorczej kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań.

Na podstawie odrębnych przepisów do zadań izb należy również:

Ponadto, od 2003 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, izby mają obowiązek kompletowania w formie dokumentu elektronicznego sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych i przekazywania ich do organu nadzorującego oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zobowiązują izby, od 1 lipca 2003 r., do udostępniania i publikowania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej - informacji publicznych. Ustawa ta określa zakres informacji, jaki podmioty zobligowane do udostępniania informacji publicznej powinny zamieścić w biuletynie w poszczególnych okresach czasowych. W 2003 r., wszystkie izby udostępniły w biuletynie informacje, w szczególności o: statusie prawnym, formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, majątku, którym dysponują, sposobach stanowienia aktów publiczno-prawnych, prowadzonych rejestrach, drukach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

1.2. Organizacja i zasady działania izb

Organizację i zasady działania izb określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

W wyniku reformy administracyjnej, od 1999 r. funkcjonuje 16 izb, każda na obszarze jednego województwa. Organami izby są kolegium izby i komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kolegium izby składa się z przewodniczącego, którym jest prezes izby oraz członków powołanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, w liczbie określonej w rozporządzeniu. Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy, z tym że pozaetatowy członek powoływany jest, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy, na 6-letnią kadencję. Członkowie Kolegium działają również w 3-osobowych składach orzekających wyznaczonych imiennie - łącznie z przewodniczącym składu - przez prezesa izby. Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawie o rio oraz w ustawie o finansach publicznych.

Do wyłącznej kompetencji kolegium izby należy:

Komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest organem orzekającym I instancji. Przewodniczącym komisji jest, z mocy ustawy, zastępca prezesa izby. Zastępców przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od trzech do dziewięciu osób, powołuje prezes izby. Komisja orzekająca działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Kadencja komisji trwa 4 lata.

Sprawami nie zastrzeżonymi ustawowo dla kompetencji kolegium izby, komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz składów orzekających, kieruje prezes izby, a w czasie jego nieobecności zastępca prezesa. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, prezes izby wybierany jest przez kolegium izby, w drodze konkursu, spośród członków kolegium i innych osób spełniających wymogi określone w ustawie, na 6-letnią kadencję. Zasady przeprowadzania konkursu na prezesa izby regulują przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poza ww. organami, określona przez Prezesa Rady Ministrów szczegółowa organizacja regionalnych izb obrachunkowych przewiduje:

Szczegółowy regulamin organizacyjny każdej izby opracowuje prezes, a uchwala kolegium izby.

W 1997 r., w wyniku zmiany ustawy o rio, utworzona została wspólna reprezentacja izb - Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. W skład jej wchodzą prezesi oraz po jednym reprezentancie wybranym przez kolegia izb. Pracami Krajowej Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród jej składu na dwuletnią kadencję.

[ Początek strony ]


>>


• 1. Zadania i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych •
• 2. Działalność nadzorcza •
• 3. Działalność kontrolna •
• 4. Działalność opiniodawcza •
• 5. Działalność informacyjna i szkoleniowa •
• 6. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami. •
• 7. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych •
• 8. Wykonanie budżetu przez regionalne izby obrachunkowe •
• 9. Zatrudnienie, płace i kwalifikacje •
• 10. Działalność Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych •
• 11. Funkcjonowanie prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych •


Wstęp | Część I - Streszczenie | Część I - Pełny tekst | Część II - Streszczenie | Część II - Pełny tekst