Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego
w 2003 r.

     

            Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, przedkłada Sejmowi i Senatowi RP „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2003 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 6/2004 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 26 maja 2004 roku.

            Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach - niniejszego opracowania oraz na stronach KR RIO www.rio.gov.pl. Po raz piąty przygotowane zostało także jego streszczenie.

            Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza - informacja o zadaniach realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe w 2003 roku - jest zakończona wnioskami z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. Wnioski za 2003 rok w szczególności odnoszą się do uregulowań z zakresu samorządowego długu publicznego. W Sprawozdaniu dane o pracy izb prezentowane są za lata 1993 oraz 2002 i 2003. Natomiast część druga Sprawozdania, dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2003 ma charakter analityczny, a dane o wykonaniu budżetu prezentowane są za lata 2002 i 2003. Każda z części Sprawozdania zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 47 tabel; 8 w części pierwszej i 39 w części drugiej. Ponadto, tekst Sprawozdania ilustrowany jest licznymi zestawieniami i wykresami graficznymi.         

        Sprawozdanie za 2003 rok różni się od poprzedniego. Zmiany dotyczą zakresu realizowanych przez samorząd zadań i ilości jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem 1 stycznia 2003 roku zrezygnowano z przekazanego powiatom finansowania zespolonych z administracją rządową powiatowych komend Policji, a z dniem 28 kwietnia 2003 roku wyłączono z zespolonej administracji powiatowej inspekcję weterynaryjną. Zmiany miały wpływ na wielkość środków publicznych jakimi dysponowały samorządy w 2003 roku. W powyższym zakresie, dane za 2002 rok są prezentowane w warunkach porównywalnych do 2003 roku i tym samym różnią się od danych prezentowanych w Sprawozdaniu za 2002 rok. Ponadto, od 1 stycznia 2003 roku nastąpiło połączenie miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim (miasto Wałbrzych otrzymało status gminy miejskiej), a siedem więcej niż w roku poprzednim związków komunalnych prowadziło działalność statutową i złożyło sprawozdania ze swej działalności.

            W 2003 roku Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych zawarła porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

            Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 413 gmin, miasto Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 164 związki międzygminne i 1 związek powiatów. Ogółem, w 2003 roku, funkcjonowały 2 973 jednostki samorządu terytorialnego.

 

Część I.
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2003 roku
Streszczenie • Pełny tekst

Część II.
Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2003 roku 

Streszczenie • Pełny tekst

 


Pełen tekst "Sprawozdania z działalności ..." z załącznikami tabelarycznymi 
dostępny jest obecnie w formacie PDF:


Streszczenie "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2003 r."

Część I. Sprawozdanie z działalności RIO za 2003 r.

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2003 r.

 


Wstęp | Część I - Streszczenie | Część I - Pełny tekst | Część II - Streszczenie | Część II - Pełny tekst


Sprawozdanie z działalności ... najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768 w IE 4.0 lub nowszym