SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą
Nr 3/2013 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 28 maja 2013 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodności z prawem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także dysponowania przez nie środkami publicznymi. Efekt pracy izb w 2012 r. to m.in.:

-         161 947 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego
i związków komunalnych,

-         5 budżetów ustalonych dla 4 gmin i 1 powiatu,

-         25 555 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach,

-         1 352 przeprowadzone kontrole jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
w tym 727 w ramach kontroli kompleksowych,

-         107 327 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

-         534 rozpatrzone pisma i skargi, w tym 168 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

-         5 raportów o stanie gospodarki finansowej dla 3 gmin i 2 powiatów,

-         237 szkoleń, w których uczestniczyło 17 564 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Rok 2012 to dwudziesty rok funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce. Do tego jubileuszu nawiązywała ogólnopolska Konferencja „System (?) nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi w Polsce”. Gośćmi Konferencji byli m.in. prof. Teresa Dębowska--Romanowska oraz nieżyjący już prof. Michał Kulesza, a także kierownictwo EURORAI (Europejskiej Organizacji Zrzeszającej Regionalne Instytucje Audytu Zewnętrznego Środków Publicznych) w osobach: Ralf Seibicke, wiceprezes EURORAI, prezes Trybunału Obrachunkowego landu Saksonii-Anhalt i Edgar Thinnes – dyrektor Sekretariatu Generalnego EURORAI. Przewodniczący KR RIO i przedstawiciele izb uczestniczyli w międzynarodowych seminariach w Bordeaux i w Wilnie. Kontynuowana była współpraca międzynarodowa przez poszczególne izby.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2012 r. to:

-         177 413 491 tys. zł – dochody ogółem, które w 8,7% pozyskano z UE (tj. 15 422 662 tys. zł),

-         180 459 271 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 34 401 079 tys. zł,
z czego 31,9%, tj. 10 972 276 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,

-         3 045 780 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,

-         67 834 515 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 38,2%,

-         34 415 077 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdanie za rok 2012 wskazuje na nowe tendencje w finansach samorządowych.

Rok 2012 był kolejnym z rzędu okresem niższego wzrostu wydatków majątkowych niż bieżących.

W 44 jst wykonane dochody ze sprzedaży majątku nie pokrywały różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w związku z czym zagrożone jest uchwalenie budżetu na rok 2014, w którym wchodzi w życie formuła obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużania jst.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011 i 2012 (baza na dzień 5 kwietnia br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2012 r.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek. Różne źródła danych, daty ich aktualizacji oraz przyjęty stopień szczegółowości, mogą być przyczyną niewielkich rozbieżności w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak również w ramach niniejszego opracowania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2012 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 414 gmin, miasto stołeczne Warszawę i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 164 związki międzygminne i 2 związki powiatów. Ogółem w 2012 r. funkcjonowało 2 975 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Sprawozdanie za 2012 r. zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano 49 tabel; 9 po części pierwszej i 40 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Po raz pierwszy Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach niniejszego opracowania wyłącznie w wersji elektronicznej na nośniku CD załączonym do edycji jubileuszowej Sprawozdania, a także, jak w latach poprzednich, na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl.

 

Na ręce Pana Tadeusza Dobka, Przewodniczącego Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezesa RIO w Bydgoszczy, składam podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w opracowanie i przygotowanie niniejszego Sprawozdania.

 

 

 

dr Ryszard Paweł Krawczyk

Przewodniczący KR RIO

Przewodniczący KR RIO

Pliki do pobrania:

 

Edycja jubileuszowa "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r."

· Opis: http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2009/pdf.gifEdycja jubileuszowa sprawozdania (rozmiar 10 MB)

 

Pełen tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r."

· Opis: http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2009/pdf.gifPełny tekst sprawozdania (rozmiar 22 MB)