Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 422 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 111438362
 

 
 Szanowni Państwo
 
W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiam Państwu opracowanie dotyczące działalności regionalnych izb obrachunkowych, które powstało z myślą uczczenia 25 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce.

Podstawę prawną funkcjonowania izb stanowi ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, która została uchwalona 7 października 1992 r. i weszła w życie 1 stycznia 1993 r. W myśl postanowień ustawy izby sprawowały nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych. Do tej daty nadzór nad działalnością komunalną należał w całości do wojewodów. Od chwili uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 r., izby stały się organem konstytucyjnym. Zgodnie z postanowieniem art. 171 ust. 2 Konstytucji „Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”. Usytuowanie izb w art. 171 ust. 2 Konstytucji i określenie ich jako organów nadzoru nad samorządem terytorialnym w zakresie spraw finansowych pozwala w sposób bardziej jednoznaczny określić ich charakter oraz miejsce w systemie organów państwowych.

W okresie 25-lecia ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych była wielokrotnie zmieniana. Wspomnieć przede wszystkim należy zmianę dokonaną ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin, na mocy której dopiero od 10 października 1997 r. regionalne izby obrachunkowe określone są jako organy nadzoru w zakresie spraw finansowych. W wyniku zmian izby wyposażone zostały w nowe kompetencje tak w zakresie działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej jak też w szczególny instrument, jakim stał się raport o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Od 2010 r. izby opiniują projekty i badają uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian, a od 2014 r. wydają opinie o sporządzanych na wezwanie izb programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskutek przedmiotowych zmian uregulowań prawnych i ich realizacji izby postrzegane są jako powściągliwe i obiektywne sądy finansowe nad samorządem.

Regionalne izby obrachunkowe są drugim obok Najwyższej Izby Kontroli państwowym organem kontroli o tak szeroko zakreślonych kompetencjach podmiotowych i przedmiotowych. Są także organami nadzoru wypełniającymi zadania określone ustawą wobec około trzech tysięcy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, wielu tysięcy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów korzystających z dotacji samorządowych.

Stąd Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uznała, że 25-letnia działalność izb zasługuje na możliwie szerokie zaprezentowanie wszystkich obszarów ich działalności.

Opracowanie zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych od 1993 r. do 2017 r. Informacje te są zilustrowane tabelami i wykresami.

Mając na uwadze dane dotyczące działalności regionalnych izb obrachunkowych w okresie od 1993 r. do 2017 r. warto wskazać przede wszystkim na znaczący wzrost liczby zbadanych uchwał i zarządzeń (z 14 105 w 1993 r. do 172 227 w 2017 r.) oraz liczby wydanych opinii (z 4 030 w 1993 r. do 25 882 w 2017 r.). W ciągu 25 lat działalności izby zbadały prawie 3 mln uchwał i zarządzeń, wydały prawie 470 tys. opinii, przeprowadziły prawie 34 tys. kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów oraz skontrolowały ponad 2,6 mln sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządowych osób prawnych w zakresie operacji finansowych).

Dodatkowym akcentem jubileuszowego wydania jest umieszczone na końcu kalendarium, prezentujące najważniejsze wydarzenia w historii izb. Skłania ono do refleksji nad istotą roli jaką pełnią izby i pracą jaką wkładają we własny rozwój.

Ważną rolę dla realizacji zadań izb miała i ma wymiana doświadczeń. Do czasu powołania KR RIO (co nastąpiło na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych obowiązującego od 10 października 1997 r.) funkcję tę pełniło Zgromadzenie Prezesów. Od 1993 r. organizowane są liczne szkolenia, tak członków kolegiów, jak i warsztaty naczelników wydziałów kontroli, wydziałów informacji, analiz i szkoleń, czy informatyków izb oraz konferencje. W budowaniu tożsamości regionalnych izb obrachunkowych w Polsce istotną jest współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, a także współpraca międzynarodowa. KR RIO oraz 8 regionalnych izb obrachunkowych: w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze są członkami EURORAI.

W roku powołania, w regionalnych izbach obrachunkowych pracowało 936 pracowników, w 2017 r. zadania izb wykonywało 1 348 pracowników. Wykonanie powierzonych zadań było możliwe m.in. dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników w realizację zadań, sukcesywnemu i znaczącemu zastosowaniu narzędzi i technik informatycznych, których wdrażanie, przy aktywnym udziale izb, od lat realizuje Minister Finansów.

Okres od 1993 r. to czas znaczących przemian w naszym kraju, w tym też poszerzenia kompetencji jak i zadań realizowanych przez samorząd terytorialny. Wyrazem tych zmian są m.in. kwoty środków publicznych pozostających obecnie w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. Stąd w opracowaniu przedstawione zostały wybrane dane dotyczące wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 1993, 1999 i 2017.

Mam nadzieję, że przedłożone Państwu opracowanie jest nie tylko rzetelną i obiektywną informacją o działalności jednego z konstytucyjnych organów nadzoru nad samorządem terytorialnym, ale również ciekawym materiałem stanowiącym wiarygodne podsumowanie działania izb w okresie 25-lecia.


Grażyna Wróblewska
Przewodnicząca KR RIO

 Pełny tekst opracowania "25 lat regionalnych izb obrachunkowych"

Pełny tekst opracowania (rozmiar ok. 9,6 MB) »
 

 
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź