Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 320 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 111464351
 

RIO :: Zobacz temat - USTAWA O RIO
Witamy na stronach forum dyskusyjnego
prowadzonego przez Regionalne Izby Obrachunkowe.


Treści publikowane w tym forum przez pracowników Izb są ich indywidualnymi opiniami i nie mogą być traktowane jako stanowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane.
Niniejsze forum nie jest biurem ogłoszeń - posty reklamowe będą usuwane.
FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy  ProfilProfil   
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości
RIO Forum News

USTAWA O RIO
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum RIO Strona Główna -> Problemy ogólne finansów publicznych
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Gość


PostWysłany: Pon Lip 28, 2003 2:13 pm    Temat postu: USTAWA O RIO Odpowiedz z cytatem

Z powodu konfliktu w jednej z izb zrodziła się inicjatywa zmiany ustawy o rio. Na szczęście, dzięki mądrości posłów, siła ciężkości została przesunięta z personalnych uregulowań do uregulowań merytorycznych i słusznych. Precz z wichrzycielami .Poniżej tekst ustawy.Tekst ustawy uchwalony przez Sejm w dniu 24 lipca 2003 r. (wytłuszczono poprawki Senatu)
- na podstawie stenogramu z posiedzenia Sejmu –


USTAWA
z dnia 11 czerwca 2003 r.
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1:
a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.";
2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
"Art. 7a. 1. O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej, a w przypadku kontroli podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7, również właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Powiadomienia o terminie kontroli kompleksowej dokonuje się nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
3. Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwany dalej "inspektorem", podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli on lub członkowie jego rodziny pozostają w takich stosunkach prawnych z jednostką kontrolowaną lub osobistych z jej pracownikami, które nasuwają wątpliwości co do bezstronności inspektora. Wyłączenie następuje z urzędu, na wniosek inspektora lub na wniosek zgłoszony przez kierownika jednostki kontrolowanej odpowiednio uzasadniony.
4. Prezes izby może zarządzić sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych w odrębnej kontroli.";
3) w art. 8:
a) w ust. 1:
- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"W związku z wykonywaną kontrolą inspektorzy mają prawo:",
- w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) sporządzania lub zlecania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów.",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Realizując zadania wynikające z ust. 1 pkt 7, inspektorzy związani są tajemnicą skarbową, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387).",
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielenia inspektorowi wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli w zakresie wynikającym z powierzonych im czynności służbowych.";
4) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki oraz skarbnik (główny księgowy) lub ich zastępcy.",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:
"1a. Kierownik jednostki kontrolowanej lub jego zastępca może odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. Uprawnienie takie przysługuje również skarbnikowi (głównemu księgowemu) lub jego zastępcy.
1b. Odmowę podpisania protokołu i złożenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1a, inspektor odnotowuje w protokole.
1c. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osoby wymienione w ust. 1a nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora i realizacji ustaleń kontroli.";

c) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli."

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10. Informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych prezes izby przekazuje organom dokonującym podziału tych środków.";
6) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
"Art. 10a. 1. Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań, izba przedstawia raport o stanie gospodarki finansowej tej jednostki.
2. Kolegium izby uchwałą decyduje o sporządzeniu raportu, określa jego zakres i termin oraz wyznacza członka kolegium odpowiedzialnego za przygotowanie projektu raportu.
3. Po przyjęciu raportu przez kolegium prezes izby przekazuje raport organom: stanowiącemu i wykonawczemu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
4. Organy jednostki samorządu terytorialnego mogą wnieść do kolegium zastrzeżenia do raportu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Kolegium w odrębnej uchwale oddala zastrzeżenia lub je uwzględnia i zmienia raport.
5. Raport podlega ogłoszeniu w systemie teleinformatycznym.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego, z tym że raport przekazuje się także organom jednostek należących do związku.";
7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy ich związków w sprawach:
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2) budżetu i jego zmian,
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa,
6) absolutorium.";
icon_cool.gif w art. 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Wskazanie nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia zawiesza bieg 30-dniowego terminu określonego w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), na okres nie dłuższy niż 30 dni.";
9) w art. 13:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,",
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,",
c) uchyla się pkt 6 i 7,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"icon_cool.gif wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,";
10) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.";
11) art. 15 otrzymuje brzmienie:
"Art. 15. 1. W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.
2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu.
3. Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
4. Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Charakter członkostwa określa Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby.
5. Etatowego członka kolegium powołuje się na czas nieokreślony.
6. Pozaetatowego członka kolegium powołuje się na 6-letnią kadencję.
7. Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.
8. Członkiem kolegium może zostać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,
3) ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy,
4) posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
9. Odwołanie członka kolegium następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji ze stanowiska,
2) utraty co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 8,
3) stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od ich wykonania.
10. Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby odwołuje członka kolegium w przypadkach określonych w ust. 9. Przepisy art. 16a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";
12) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
"Art. 15a. 1. Kandydatów na członków kolegium wyłania się w drodze konkursu.
2. Konkurs ogłasza prezes izby, który przewodniczy pracom komisji konkursowej.
3. Prezes izby ogłasza konkurs w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. W przypadku wakatu na stanowisku członka kolegium zgłoszonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w ogłoszeniu prezes izby umieszcza informację o konieczności zgłoszenia kandydata przez taki organ.
4. W skład komisji konkursowej wchodzi prezes izby oraz dwóch członków kolegium izby, wybranych przez to kolegium zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.
4a. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek kolegium izby, który jest małżonkiem kandydata albo osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, bądź jest z nim związany z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli. Jeżeli okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą składu komisji uznaje się za nieważne.
5. Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert niespełniających wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożonych po upływie terminu składania ofert.
6. Komisja orzeka po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po przeprowadzeniu z nimi rozmowy, czy spełniają oni kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz sprawdza znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.
7. Wyboru kandydatów dokonuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos przewodniczącego.
8. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie niedopuszczenia kandydata do konkursu, o którym mowa w ust. 5 albo podjęcia uchwały w sprawie wyboru kandydatów, o którym mowa w ust. 7, zawiadamia kandydata na piśmie o podjętej uchwale.
9. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, kandydat ma prawo odwołać się do kolegium izby. Kolegium izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
10. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia kolegium izby listę kandydatów na członków kolegium. Kolegium izby przy opiniowaniu kandydata lub kandydatów realizuje zasadę powoływania przez Prezesa Rady Ministrów członków kolegium w połowie spośród kandydatów zgłoszonych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
11. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu na członków kolegium izby, a w szczególności wzór ogłoszenia o konkursie, termin w jakim powinno nastąpić ogłoszenie konkursu, terminy zgłaszania kandydatów, w tym również przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, etapy postępowania konkursowego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, o którym mowa w ust. 9.";
13) art. 16 otrzymuje brzmienie:
"Art. 16. 1. Prezesa izby powołuje, po przeprowadzeniu konkursu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2. Kandydata na prezesa izby wybiera, w drodze konkursu, kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi określone w art. 15 ust. 8.
3. Kolegium izby ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkurs na stanowisko prezesa izby, w terminie 60 dni przed upływem kadencji.
4. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech członków kolegium wybranych przez kolegium zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.

4a. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek kolegium izby, który kandyduje na stanowisko prezesa izby, jest małżonkiem kandydata albo osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, bądź jest z nim związany z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli. Jeżeli okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.

5. Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert niespełniających wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożonych po upływie terminu składania ofert. Art. 15a ust. 6 stosuje się odpowiednio.
6. Przewodniczący komisji konkursowej w terminie 7 dni przedstawia kolegium izby listę kandydatów lub kandydata na prezesa izby. Kolegium izby wybiera kandydata na prezesa izby, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. Przewodniczący kolegium przesyła uchwałę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
7. Kolegium izby w terminie 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa izby zawiadamia kandydatów na piśmie o podjętej uchwale.
8. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, kandydat ma prawo odwołać się do ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Minister właściwy do spraw administracji publicznej rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
9. Kadencja prezesa izby trwa 6 lat, licząc od daty powołania.
10. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa.
11. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu na prezesa izby, a w szczególności zadania komisji konkursowej, wzór ogłoszenia o konkursie, termin zgłaszania kandydatów, biorąc pod uwagę termin upływu kadencji prezesa izby, etapy postępowania konkursowego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, o którym mowa w ust. 8.";
14) po art. 16 dodaje się art. 16a i 16b w brzmieniu:
"Art. 16a. 1. Odwołanie prezesa izby następuje w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 9.
2. Prezesa izby odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3. Decyzję o odwołaniu, wraz z uzasadnieniem, doręcza się zainteresowanemu. Na decyzję o odwołaniu zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie skargi wstrzymuje odwołanie ze stanowiska. Sąd administracyjny wyznacza rozprawę w tej sprawie w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia złożenia skargi.
4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych. Przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177 i Nr 169, poz. 1387) nie stosuje się.

Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.

5. W przypadku odwołania prezesa izby albo jego śmierci, kolegium właściwej izby ogłasza konkurs na stanowisko prezesa izby w terminie 14 dni od dnia odwołania albo od dnia jego śmierci. Przepis art. 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Po upływie kadencji prezesa izby albo po odwołaniu prezesa w związku ze złożoną rezygnacją pozostaje on etatowym członkiem kolegium.
7. W przypadku, gdy przekształcenie stosunku pracy prezesa kolegium powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium, o której mowa w art. 2 ust. 4, albo wynikających z budżetu państwa limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń dla danej grupy osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o jeden, a uzupełnienie środków na wynagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.
Art. 16b. Zastępcę prezesa izby powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, spośród członków kolegium.";
15) art. 17 otrzymuje brzmienie:
"Art. 17. 1. Prezes izby kieruje pracami izby, a w szczególności:
1) reprezentuje izbę na zewnątrz,
2) jest przełożonym pracowników izby,
3) przedkłada, po przyjęciu przez kolegium izby, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,
4) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego izby,
5) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powołanie i o odwołanie zastępcy prezesa oraz o powołanie, odwołanie lub zmianę charakteru zatrudnienia członka kolegium,
6) występuje do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie liczby członków kolegium,
7) wyznacza składy orzekające i ich przewodniczących,
icon_cool.gif ogłasza konkurs na stanowisko członka kolegium,
9) zwołuje posiedzenia kolegium izby,
10) powołuje, spośród członków kolegium, komisję do rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 13 pkt 9, oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2. Prezes izby wykonuje również inne czynności przewidziane przepisami prawa, a niezastrzeżone dla kolegium izby, komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz składów orzekających.
3. Zastępca prezesa izby:
1) wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez prezesa izby,
2) kieruje działalnością izby w czasie nieobecności prezesa izby, z wyłączeniem spraw, które prezes zastrzegł do swojej wyłącznej właściwości.";
16) w art. 18 w ust. 1:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:",
b) po pkt 5a dodaje się pkt 5b-5d w brzmieniu:
"5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium,
5c) wybór kandydata na prezesa izby,
5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,";
17) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
"Art. 18a. 1. Posiedzenia kolegium izby zwołuje prezes izby w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes izby zwołuje kolegium także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
2. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby, a w przypadku jego nieobecności, zastępca prezesa izby lub wyznaczony przez prezesa członek kolegium.
3. Rozstrzygnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał.
4. Uchwały kolegium podpisuje osoba przewodnicząca w jego posiedzeniu.
5. Z posiedzenia kolegium izby sporządza się protokół.";
1icon_cool.gif w art. 20 w ust. 2 wyrazy "pkt 3-7" zastępuje się wyrazami "pkt 3-5";
19) w art. 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. O negatywnej opinii wydanej w sprawie określonej w art. 13 pkt 5 prezes izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Negatywną opinię izby o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty nie później niż przed rozpatrzeniem absolutorium dla organu wykonawczego.",
c) uchyla się ust. 4;
20) w art. 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W skład komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy i od trzech do dziewięciu członków. Kadencja komisji trwa 4 lata.",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych działają na podstawie odrębnych przepisów.";
21) art. 23 otrzymuje brzmienie:
"Art. 23. 1. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora określają przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
2. Prezes izby, jego zastępca i pozostali członkowie kolegium oraz pracownicy regionalnej izby obrachunkowej nie mogą być członkami organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych kolegiów odwoławczych oraz być w stosunku pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust. 2.
3. Prezesowi izby, jego zastępcy i pozostałym członkom kolegium oraz pracownikom regionalnej izby obrachunkowej nie można powierzyć wykonywania pracy na rzecz jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 na podstawie umowy cywilnoprawnej.";
22) w art. 25 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Pozaetatowym członkom kolegium izby, którzy ulegli wypadkowi w czasie lub w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760).";
23) art. 26 otrzymuje brzmienie:
"Art. 26. 1. Obsługę administracyjną izby zapewnia biuro izby.
2. Do pracowników regionalnych izb obrachunkowych w sprawach nienormowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052).";
24) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:
"Art. 26a. 1. Prezes izby nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:
1) na podstawie powołania - z etatowymi członkami kolegium izby,
2) na podstawie umowy o pracę - z pozostałymi pracownikami izby.
2. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest odwołanie.
3. Prezes izby dokonuje, w imieniu izby, czynności z zakresu prawa pracy wobec zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium oraz pozostałych pracowników izby.
4. Pozaetatowi członkowie kolegium izby otrzymują stosowny ryczałt, diety oraz zwrot kosztów podróży, określone rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 6. Do pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 1-3 ustawy o samorządzie gminnym, z tym że zgodę na rozwiązanie stosunku pracy wyraża kolegium izby.
5. Wynagrodzenie zasadnicze prezesa izby, zastępcy prezesa izby oraz etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia różnicowana jest ze względu na staż i pełnioną funkcję oraz liczbę jednostek nadzorowanych przez daną regionalną izbę obrachunkową.
6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium izby, zasady wynagradzania pozostałych pracowników izby oraz wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej, zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 5.".

Art. 2.
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805) w art. 5 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
"a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, sądowi kuratorzy zawodowi, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, asesorzy i aplikanci sądowi i prokuratorscy, funkcjonariusze Służby Celnej,".

Art. 3.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) prezesi izb powołani na podstawie dotychczasowych przepisów stają się etatowymi członkami kolegiów i pełnią funkcje prezesów izb do czasu powołania prezesów izb w trybie art. 16, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 niniejszej ustawy;
2) stosunki pracy nawiązane na podstawie dotychczasowych przepisów z zastępcami prezesów izb i etatowymi członkami kolegiów pozostają bez zmian;
3) pozaetatowi członkowie kolegiów powołani w trybie dotychczasowych przepisów pełnią swe funkcje do czasu powołania pozaetatowych członków kolegiów na 6-letnią kadencję.
2. W przypadku, gdy przekształcenie stosunku pracy prezesa kolegium powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium albo wynikających z budżetu państwa limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń dla danej grupy osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o jeden, a uzupełnienie środków na wynagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.

Art. 3a.
W terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. do postępowań, o których mowa w art. 16a ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 1, nie stosuje się art. 34 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177 i Nr 169, poz. 1387).

Art. 4.
Regionalne izby obrachunkowe, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłoszą w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkursy na stanowiska prezesów i pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.


Art. 4a.
Prezesi regionalnych izb obrachunkowych, w terminie 2 miesięcy po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłoszą, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, konkursy na stanowiska pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.

Art. 5.
Regionalne izby obrachunkowe, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją strukturę i regulaminy organizacyjne do wymogów ustawy.
Art. 6.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie delegacji zawartych w niniejszej ustawie, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 24 w zakresie dotyczącym art. 26a ust. 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Pon Lip 28, 2003 2:55 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Na stronie www.sejm.gov.pl opublikowano tekst ustawy nowelizującej ustawę o rio. Są techniczne korekty...Druk 1097.
Powrót do góry
w_lachiewiczDołączył: 12 Lis 2002
Posty: 336

PostWysłany: Wto Lip 29, 2003 6:39 pm    Temat postu: PO CO TYLE HAŁASU ? Odpowiedz z cytatem

Anonimowy Gościu...

Nie wiem dlaszego swą dziką radością przerywasz błogi czas wakacyjny, a tym bardziej czemu szerzysz propagandę o Wspaniałomyślności Sentu RP i Sejmu RP.

Wiadomo przecież, że każda poprzednia zmiana ustawy o rio była "polityczna", a przez to nie przyczyniała się do zoptymalizowania procedur i do rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do roli i istoty RIO.

Należałoby zatem z Twojej strony (anonimowy Gościu) wypowiedzieć się czy zmianę "popierasz" i dlaczego ją mamy "popierać".
To rozumię.
Jeśli zaś potępiasz "wichrzycieli", a co za tym idzie "animatorów" zmiany ustawy to również odpowiedz "dlaczego" ?

Miej więcej szacunku dla swoich Czytelników i Serwera, w którym piszesz o poważnych mimo wszystko sprawach.

Wojciech Lachiewicz (RIO Kraków) ... z urlopu.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Gość


PostWysłany: Sro Lip 30, 2003 9:53 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W odpowiedzi Panu Lachiewiczowi będącemu na urlopie (mam nadzieję że nie jest to urlop z przyczyn "politycznych") spieszę wyjaśnić, że mając czas właśnie na urlopie sięgnąłem po literaturę politic horror wchodząc na stronę internetową sejmu. Z lektury stenogramów zieje groza....
Oto właśnie zdemaskowano prawdziwe intencje pomysłodawców noweli ustawy o rio. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 lipca br. nijaki poseł Czerwiński powiedział:
"Na ogół to jest tak, że to Senat recenzuje pracę Sejmu, poprawiając ustawy przesyłane do niego po trzecim czytaniu sejmowym. W tym przypadku jest odwrotnie - to Izba niższa dostała senacki projekt ustawy z druku nr 1097 do obróbki i uzupełnienia. I trzeba przyznać, że po pracach w Sejmie projekt ten zmienił się dość znacznie.
U samego podłoża inicjatywy senackiej leżał bowiem konflikt w jednej z regionalnych izb obrachunkowych. Koalicja rządząca, nie mogąc go rozwiązać korzystnie dla siebie zwykłymi środkami prawnymi, postanowiła pójść na skróty i znowelizować prawo o regionalnych izbach obrachunkowych, tak aby osiągnąć zamierzony cel. W efekcie za sytuację w jednej z izb miały zapłacić wszystkie pozostałe poprzez destabilizację kadrową. Wprowadzenia kadencyjności prezesów izb oraz nieetatowych członków kolegiów niestety nie można określić inaczej jak próbą złamania niezależności politycznej regionalnych izb obrachunkowych. Ich fachowa, wysoko wykwalifikowana kadra, nietargana żadnymi skandalami korupcyjnymi, pracująca w ciszy i spokoju, nie zasłużyła sobie na to.
Na szczęście Sejm nie ograniczył się tylko do pomysłu kadencyjności prezesów izb. Tak uzupełnił projekt o przepisy merytoryczne, proceduralne i kompetencyjne, że w efekcie doprowadził do znacznego, rzekłbym, ucywilizowania inicjatywy senackiej. Ustawa straciła swój wybitnie personalny charakter, porządkując, uzupełniając i precyzując inne przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Należy tu podziękować posłom za odpowiedzialne procedowanie, a także przedstawicielom Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych za pomoc udzielaną w trakcie prac nad projektem ustawy. Tym razem Sejm wykazał, że jest w stanie skutecznie ulepszyć efekt prac Senatu. Bo tak to na ogół już jest, że łatwiej jest poprawić coś, co już istnieje, niż stworzyć nowe od początku. Nawet jeśli jest to tylko nowelizacja już istniejącej ustawy
".

Wracając do ostatniego postu, Pan Lachiewicz powiedział:
"każda poprzednia zmiana ustawy o rio była "polityczna", a przez to nie przyczyniała się do zoptymalizowania procedur i do rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do roli i istoty RIO".
Mam w związku z tym pytania:
Kto był inicjatorem poprzednich zmian ?
Czy były lub jakie były propozycje zmian ustawy o rio autorstwa samych izb?
Jakie stanowisko zajęły izby wobec noweli zgłoszonej przez senatorów wiosną 2002 r.?

Mając cały czas szacunek do PT Czytelników (do Serwera trudno mieć szacunek) przyjmuję wyzwanie i zgłaszam na gorąco uwagi w związku z nowelizacją.
1. Anachronizmem jest zachowanie podziału Kolegium na część samorządową i rządową.
2. W pracach nad nowelą znikła instytucja komisji dyscyplinarnej !
3. Wprowadzenie mechanizmu zwiększania składu Kolegium o prezesów , którym kadencja minęła - jak tu mówić o proporcji rządowej i samorządowej.
4. Kuriozalne zapisy dot. warunków jakie ma spełniać członek komisji konkursowej.
5. Niejasna regulacja losów kandydata na prezesa wybranego przez kolegium ale nie powołanego przez premiera.
6. Brak analogicznego (jak w przypadku prezesów) rozwiązania umożliwiającego sądową kontrolę wyboru kandydata na członka kolegium.
7. Niezmieniony, w świetle najnowszych orzeczeń NSA, zakres nadzoru rio.
8. Niczym nie uzasadniona kadencyjność nieetatowych członków.

Tyle na początek. Pozdrawiam letnio. icon_cool.gif Wasz Czytelnik.
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Sro Wrz 10, 2003 10:05 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

czy pan Lachiewicz wrócił z urlopu?
czy nie ma uwag do nowelizacji?
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Wto Lut 03, 2004 10:17 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Z uzasadnienia nowelizacji ustawy o RIO można było wyczytać m.in. że przewiduje się zmianę zasad wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby oraz etatowych członków kolegium. Zmiany te polegają na objęciu wyżej wymienionych osób mnożnikowym systemem wynagradzania. Zmiany te miałyby wejść w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2004 r. (ze względu na trudną sytuację finansów publicznych). Zdaniem projektodawcy zmiana zasad wynagradzania jest jednym z niezbędnych warunków niezawisłości działania członka kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych. System taki obowiązuje od dnia 1 stycznia 1999 r. w samorządowych kolegiach odwoławczych.
Ostatecznie w tej sprawie przepis ustawy stanowi:
Art. 26a.
ust. 5. Wynagrodzenie zasadnicze prezesa izby, zastępcy prezesa izby oraz etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia różnicowana jest ze względu na staż i pełnioną funkcję oraz liczbę jednostek nadzorowanych przez daną regionalną izbę obrachunkową.
ust. 6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium izby, zasady wynagradzania pozostałych pracowników izby oraz wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej, zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.

W projekcie rozporządzenia (na stronie www.mswia.gov.pl) regulującego wynagrodzenia zapisano:
Ustala się wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, zastępcy prezesa i etatowych członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej:
(dalej podano widełki).
Pytanie kto ostatecznie ustali wynagrodzenie poszczególnym członkom kolegium ? icon_wink.gif
Powrót do góry
Adam
Site Admin


Dołączył: 26 Lip 2002
Posty: 3258

PostWysłany: Wto Lut 03, 2004 6:37 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

To jest pytanie z gruntu prawa pracy icon_idea.gif
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Gość


PostWysłany: Czw Lut 05, 2004 9:43 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Panie Adamie !
Zawsze byłem pełen podziwu dla Pana w wypełnianiu przez niego roli Moderatora, Pana błyskotliwych i merytorycznych wypowiedzi... Tylko w tym momencie pogubiłem się. To odesłanie do prawa pracy co miało sugerować lub wyjaśnić ?
Proszę o pilne wyjaśnienie zanim wystąpię do sądu pracy! (przy okazji, może pomógłby Pan w napisaniu pozwu)! icon_cry.gif
Powrót do góry
kowalskiDołączył: 10 Cze 2003
Posty: 2

PostWysłany: Wto Lut 10, 2004 12:20 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Według mnie instytucja RIO powinna zostać zlikwidowana. Nie spełnia ona w żadny wypadku swoich zadań ze względu na to ze w wiekszości pracuja tam po żal się boże fachowcy zwłaszcza inspektorzy kontroli.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Gość


PostWysłany: Sro Lut 11, 2004 9:16 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Trudno wypowiadać się o fachowości pracowników Izb, bo to trudno jest policzyć. Natomiast interesująca jest odpowiedź na pytanie o EKONOMICZNE uzasadnienie działalności IZB, czy zyski (korzyści) z działalności Izb są porównywalne z kosztami ich funkcjonowania?

BARDZO proszę o odpowiedź!

Ile nadużyć w 2002 roku izby wykryły w skali kraju lub województwa (w złotówkach) i jakie są koszty roczne ich funkcjonowania (cały budżet)?

Z poważaniem
Powrót do góry
Adam
Site Admin


Dołączył: 26 Lip 2002
Posty: 3258

PostWysłany: Sro Lut 11, 2004 9:50 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wydaje się że mamy tu do czynienia z dość wybiórczym traktowaniem działalności izb.
Trudno jest także ustalić ekonomiczne uzasadnienie istnienia wielu innych urzędów administracji rządowej (gdyż z założenia są to podobnie jak izby jednostki budżetowe - a więc NIE NASTAWIONE NA ZYSK).

Zadaniem RIO nie jest wyłącznie działalność kontrolna.
Nie można rozpatrywać efektywności działania Izb w kategoriach czysto ekonomicznych.
Zwróćmy uwagę na to, że co najmniej trudno obliczyć ilu nadużyciom zapobiegły izby.
Poza tym Izby nie są powołane do badania celowości lub gospodarności wydatków samorządowych - co w znaczym stopniu ogranicza możliwości wykrywania nadużyć.
Kolejna kwestia - kontrola systemu zamówień publicznych ...
Izby wykrywają sporo nieprawidłowości w tym względzie choć bardzo rzadko można ustalić wymiar finansowy tego typu nadużyć.

Co do odpowiedzi o wymiar finansowy bądź statystyki wykrywalności ... proponuję lekturę sprawozdań dla Sejmu i Senatu sporządzane przez Izby.

Z poważaniem
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Gość


PostWysłany: Sro Lut 11, 2004 10:21 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Panie Adamie!

Podejmujesz Pan dyskusję o ekonomicznej racji bytu Izb, gdy miała być ewentualna dyskusja nad znowelizowaną ustawą o rio. Uważam to za przejaw Pana zupełnego braku odpowiedzialności...za merytoryczną dyskusję.

A przy okazji, skoro poruszył Pan wcześniej problem prawa pracy, to może zechciałby Pan jednak podzielić się swoimi przemyśleniami w tej materi...
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Sro Lut 11, 2004 11:18 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mówienie o ekonomicznych sprawach przy okazji nowelizacji ustawy o RIO i wynagrodzeniach pracowników jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast nie na temat jest z pewnością rozmowa o prawie pracy.
Co do ekonomicznego uzasadnienia działalności IZB i innych instytucji to pozwolę niezgodzić się. Przecież cały kryzys w Polsce ma podłoże ekonomiczne. Polacy utrzymują za dużo instytucji, które marnują społeczne pieniądze. Plan Hausnera ma przecież ograniczyć i uporządkować finanse publiczne, w ramach tego planu zlikwiduje się (?) wiele wydatków w instytucjach publicznych.
Co do pożytku ekonomicznego Izb to przecież po to powstały aby pieniądze były właściwie wydawane i tutaj nie rozumię dlaczego nie można mówić o sprawach ekonomicznych - o nie głównie powinno chodzić w przypadku Izb.
Obywatele powinni wiedzieć ile kosztuje utrzymanie izb i czy to się opłaca. Ustawa o Rio wyraźnie stwierdza: "Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej "izbami", są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej..."

Tak więc działalność izb powinno się rozpatrywać wyłącznie w kategoriach finansowych, a więc niewątpliwie w przeważającej mierze i ekonomicznych.
Z innymi instytucjami jest prościej, bo policja, czy straż pożarna może być deficytowa, one strzegą bezpieczeństwa, a nie finansów publicznych!!!

Pozdrawiam
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Czw Lut 12, 2004 12:02 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wracam do wątku wynagrodzeń.
Na stronie www.mswia.gov.pl już nie zobaczysz projektu rozporządzenia w sprawie wynagradzania, ale zwracam uwagę na konieczność rozróżnienia wynagrodzenia zasadniczego, które ma być określone wskaźnikowo oraz wynagrodzenia (powiększonego o dodatek funkyjny, stażowy) O tym pierwszym zdecyduje Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie zawierające, jak przypuszczam, jeden wskaźnik na danym stanowisku np. dla prazesa 4,0 ( w projekcie rozporządzenia mówiło się o widełkach na konkretnym stanowisku jako propozyzji do dyskusji).Ostateczne wynagrodzenie ustali prezes Izby.
Czy w związku z takim rozwiązaniem należy spodziewać się że w danej izbie wynagrodzenia członków kolegium będą zróżnicowane jedynie z powodu różnego stazu pracy?
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Czw Lut 12, 2004 11:56 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, proponowane mnożniki wynagrodzenia odnoszą się do aktualnych wynagrodzeń prezesów i ich zastępców oraz członków kolegiów. Niezależnie od powyższego, wielkości graniczne mnożników zostały dodatkowo zróżnicowane, tak by umożliwiały określanie wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem liczbę jednostek nadzorowanych przez daną regionalną izbę obrachunkową.
W tym świetle uzasadnione jest pytanie przedmówcy, kto ustali wynagrodzenia ? Chyba że Prezes Rady Ministrów określi dla każdej Izby z osobna wskaźniki ... icon_sad.gif
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum RIO Strona Główna -> Problemy ogólne finansów publicznych Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB 2.0.1 © 2001, 2002 phpBB Group


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź