KAPITAL_LUDZKI

 

 

UE+EFS_L-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 Uprzejmie informujemy,

że z dniem 1 maja 2010 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową  w Łodzi oraz Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu
rozpoczęła realizację projektu pn.:

„Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych

– inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji publicznej”

 

Powyższy projekt  realizowany jest przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu w partnerstwie z:

·         Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu

·         Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi (lider projektu)

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy, w tym etatowi i pozaetatowi członkowie kolegium:

·         Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

·         Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Poznaniu,

·         Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji:

·          szkolenia/kursy tematyczne,

·         studia podyplomowe,

·         spotkanie mające na celu próbę ujednolicenia orzecznictwa, wymianę doświadczeń Regionalnych  Izb Obrachunkowych w Łodzi, Poznaniu i Opolu.

 

Szkolenia/kursy:

Tematyka szkolenia/kursu

Ilość osób przewidziana do udziału w szkoleniu

z RIO w Poznaniu

Umiejętność odczytywania danych, ich analiza/ACL

15

Zarządzanie czasem pracy

30

Prawo Unii Europejskiej

25

Sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego

25

Pomoc publiczna w podatkach i opłatach lokalnych

25

Umiejętność pracy w warunkach stresu

30

Kontrola środków z dotacji unijnych

25

System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego

20

Praktyczne aspekty wykrywania nadużyć

25

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

50

Podstawy obsługi komputera

20

Prawo zamówień publicznych i ustawa o koncesjach na roboty budowlane

50

 

 

Studia podyplomowe:

Tematyka studiów podyplomowych

Ilość osób przewidzianych do udziału w studiach podyplomowych z RIO w Poznaniu

Kontrola finansowa i audyt

1

Zamówienia publiczne:

4

Rachunkowość i finanse

2

 

 

Wymiana doświadczeń na poziomie organów nadzoru w związku z prowadzoną działalnością nadzorczą
 – dla łącznie 40 osób z RIO Łódź, Poznań  i Opole.

 

Na stronie internetowej lidera projektu, to jest Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, zamieszczona została  informacja o ilościach osób przewidzianych do udziału w poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach projektu z Regionalnych Izb Obrachunkowych w Łodzi, Poznaniu i Opolu.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku.

 

Informacje nt. rekrutacji do udziału w poszczególnych zadaniach zamieszczane będą sukcesywnie, w miarę realizacji projektu, na stronach internetowych poszczególnych izb oraz przekazywane przez kierowników komórek organizacyjnych lub osoby wyznaczone w izbach do kontaktów z Biurem Projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie zamieszczony zostanie na stronach internetowych Regionalnych Izb Obrachunkowych: w Łodzi, Poznaniu i Opolu; dostępny będzie także w sekretariatach izb, w siedzibach ich zespołów zamiejscowych oraz w Biurze Projektu.

 

Wszelkie informacje nt. realizacji projektu udzielane są w Biurze Projektu,

które mieści się  w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

ul. Zamenhofa 10,

90-431 Łódź

 

Fax:     +48 (42) 636-74-24

Email:   biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl

 

 

 

3rio WYBRANE v5